Skip to main content

Protechnicon heeft de informatie op deze website zorgvuldig samengesteld. Desondanks bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie incorrect en/of incompleet is. In geen enkel geval kan Protechnicon aansprakelijk worden gesteld voor schade die is ontstaan uit direct of indirect gebruik van materiaal afkomstig van deze website. Tevens behoudt Protechnicon te allen tijde het recht om zonder voorafgaande waarschuwing wijzigingen in de getoonde informatie aan te brengen.

Privacy Statement Protechnicon B.V.

Protechnicon B.V. (hierna: Protechnicon), ingeschreven in de kamer van koophandel onder nummer 17185942, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

info@protechnicon.nl

Persoonsgegevens die Protechnicon verwerkt

Protechnicon verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • NAW-gegevens
  • Contactgegevens
  • Betaalgegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag Protechnicon persoonsgegevens verwerkt

Protechnicon verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Voor de uitvoering van een overeenkomst.
  • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten.
  • Voor het aanbieden van een offerte.
  • Voor het aanbieden van een opdrachtovereenkomst.
  • Voor het voldoen aan verplichtingen zoals geregeld in een nationale wet.

Hoe lang Protechnicon persoonsgegevens bewaart

Protechnicon bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

  • Alle persoonsgegeven worden bewaard zolang Protechnicon werkzaamheden of diensten verricht of nog kan gaan verrichten in de toekomst. Voor een inkorting van dit bewaartermijn, zie “Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen”.

Delen van persoonsgegevens met derden

Protechnicon verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Protechnicon blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Protechnicon gebruikt

De website, www.protechnicon.nl, maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Protechnicon en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar frank.van.mol@protechnicon.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Protechnicon wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe Protechnicon persoonsgegevens beveiligt

Protechnicon neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via bovenstaande contactgegevens.